Chính Sách Quyền Riêng Tư

1. Giới thiệu

Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn tương tác với quảng cáo của chúng tôi trên Facebook và các sản phẩm của Meta khác.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua quá trình tương tác với quảng cáo của chúng tôi trên Facebook và các sản phẩm của Meta khác. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ email và thông tin người dùng khác mà bạn chọn gửi cho chúng tôi.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, và để cung cấp quảng cáo và nội dung có liên quan đến bạn. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba và chúng tôi không chia sẻ thông tin mà có thể xác định trực tiếp danh tính của bạn (như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc khác) với các nhà quảng cáo trừ khi bạn cho phép cụ thể chúng tôi làm như vậy.

4. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp pháp.

5. Cập nhật chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email của bạn].

Ngày cập nhật gần nhất: 24/10/2023